Общи условия

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
II. ДЕФИНИЦИИ
III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
V. ПОРЪЧКА
VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА
VII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
VIII. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
X. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
XI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
XIV. КЛАУЗА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
XVI. ДОСТАВКА
XVII. СПОРОВЕ
XVIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между МАМС.БГ ЕООД, наричана по-долу MAMS.BG, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.
МАМС.БГ ЕООД е регистрирана по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Петко Ю. Тодоров 5, имейл адрес: info@mams.bg, GSM: +359 888 702 458

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на MAMS.BG и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от MAMS.BG, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и MAMS.BG.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и MAMS.BG договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.


  II. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - www.MAMS.bg и всички негови подстраници.
Потребител - е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани по реда на принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.
Договор за покупко-продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на специален закон или конкретно споразумение между страните по дадено правоотношение, осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове /арбитраж, медиатор или други/.


  III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от MAMS.BG стоки.


  IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

MAMS.BG идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.
MAMS.BG има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от MAMS.BG.
На сайта могат да се регистрират само лица над 18 години. При регистрацията си лицето декларира, че има навършени 18 години.
MAMS.BG полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, MAMS.BG обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
MAMS.BG може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.
Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на MAMS.BG, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
MAMS.BG може да съхранява в лог-файлове на предоставящия услугата на сайта сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. 
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на MAMS.BG данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни MAMS.BG има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на MAMS.BG.
Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:
1. Да види историята на направените поръчки
2. Да проследява статуса на поръчката
3. Да променя и допълва регистрираните от него адреси
4. Да повтори вече направена от него поръчка
5. Да преглежда и променя списъка с „Любими“ продукти
Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия.
Регистриращият се в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно MAMS.BG в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

  V. ПОРЪЧКА

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на MAMS.BG, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от MAMS.BG стоки и услуги.
При липса на наличност от дадена стока MAMS.BG си запазва правото да откаже поръчката.
След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на MAMS.BG, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
MAMS.BG има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
MAMS.BG има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на MAMS.BG
3) са установени системни /три или повече пъти/ злоупотреби от Потребителя спрямо MAMS.BG.


  VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по няколко начина:

Поръчка през сайта - можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона "ДОБАВИ", който се намира под/до всеки наличен продукт. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от оператор по e-mail или телефон, като статуса на текущата, както и на предишни поръчки, потребителят може да следи и от своя потребителски профил в www.mams.bg, ако e използвал такъв.

Поръчка по телефона – можете да поръчате и на GSM +359 888 702 458, като наш сътрудник ще приеме поръчката Ви и ще Ви консултира. Потребителят прави заявка за поръчка на посочения телефон за избраните от него стоки, като предоставя на оператора на www.mams.bg необходимите данни за извършване на доставката (име на получател, адрес на доставка и т.н.) и други специални изисквания за изпълнение на поръчката, ако има такива.

Поръчка чрез фен страницата ни във Фейсбук - това е друг и също много лесен и удобен начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка чрез нашата фирмена страница във Фейсбук. За да направите това е нужно само да харесате страницата ни и да ни изпратите в лично събщение Вашето питане или продукти, които желаете да поръчате.

Поръчка чрез електронна поща (email) - това е друг начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка лесно и удобно. Изпратете Вашето запитване на: info@mams.bg и нашите професионални консултанти ще отговорят в най-кратки срокове и ще Ви асистират при нужда.
Поръчките и запитванията от страна на клиентите се обработват от операторите на www.mams.bg в рамките на работното време. По изключителна и принадлежаща единствено на MAMS.BG преценка, към поръчката може да бъде добавен подарък. Подаръкът към всяка отделна поръчка, може да бъде различен, в зависимост от текущите промоции към момента. MAMS.BG си запазва правото да прави промени и корекции на предлаганите подаръци спрямо вида на моментната промоция.
Всички изображения и описания на продукти в сайта www.mams.bg са ориентировъчни, с информативен характер и подлежат на промени от MAMS.BG.
Всички цени, включително промоционалните цени са валидни до момента, в който бъдат променени от MAMS.BG или съответния производител или продуктът бъде изтеглен от продажба или изчерпан. Всяка такава промяна се отразява на сайта www.mams.bg.
Отстъпки не могат да бъдат комбинирани и добавяни.


  VII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

(1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на MAMS.BG към момента на извършване на поръчка.
Цените на стоките включват ДДС.
MAMS.BG си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи за потребителите от момента на обявяването й на сайта www.mams.bg
(1) MAMS.BG може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от MAMS.BG. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.


  VIII. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност- в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал плащане по банков път.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя.
5. Технически проблем
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на MAMS.BG. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на потребителя.
Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

  IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности:

  • Плащане чрез банков превод

Банка: Обединена българска банка
Получател: МАМС.БГ ЕООД
IBAN: BG16UBBS81551012883351
Банков код / SWIFT / BIC: UBBSBGSF

В полето "Oснование за плащане" посочете:
Номера на поръчката и евентуално Вашия email адрес.

Тези данни са необходими, за да реализираме Вашата поръчка.

  • Плащане чрез наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера

Тук са налични две възможности:
- плащане в брой сумата за наложения платеж на куриера
- плащане с банкова карта - можете да заплатите сумата за наложения платеж с Вашата кредитна/дебитна карта директно на куриера, чрез предварителна заявка, за да бъде оборудван куриера с мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти.

  X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

(1) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено MAMS.BG за решението си да се откаже от договора на e-mail адрес: info@mams.bg, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка. MAMS.BG изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.
В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при MAMS.BG. във вида, в който са били получени.
Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги изпрати на MAMS.BG в срок от 14 дни.
При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, упътвания за употреба и др.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в посочения по-горе срок, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Когато във връзка с изпълнението по договора MAMS.BG е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, MAMS.BG има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
(1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
MAMS.BG възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки в срок до 14 дни.
Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към MAMS.BG са за сметка на Потребителя.                        Адресът е:                                                 МАМС. БГ , гр. София,                                  бул. Петко Ю. Тодоров 5.

  XI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
MAMS.BG не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
(1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил гаранция на стоката. Касовата бележка / Платежното нареждане е документът за гаранция.
Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, MAMS.BG запазва на потребителя първоначалните гаранционни условия.
При предявяване на рекламация клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: info@mams.bg .
Прилагат се снимков и видео материал. След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (MAMS.BG не носи отговорност при евентуални проблеми, независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).
При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи:

1. Снимка на касовата бележка / платежното нареждане / фактурата за покупката

2. Снимка на серийния номер на продукта

3. Снимков и видео материал на проблема

4. Сертификат за удължена гаранция от производителя, ако има такъв

XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на MAMS.BG (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на MAMS.BG или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на MAMS.BG и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на MAMS.BG, MAMS.BG има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на MAMS.BG.
MAMS.BG си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. MAMS.BG има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


  XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

MAMS.BG има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Oбщи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми.
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на MAMS.BG или прекратяване поддържането на уебсайта му.


  XIV. КЛАУЗА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


  XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


  XVI. ДОСТАВКА

Всички успешно поръчани от сайта стоки са налични и се изпращат веднага в работен ден до 17:00 ч. с доставка на следващия работен ден. За малки населени места е възможно доставката да отнеме два работни дни. За София е възможна доставка на същия работен ден, без увеличение на куриерската услуга.

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма СПИДИ до офис или до посочен от Потребителя адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100 лв.

При независещи от нас обстоятелства или възникнала грешка в сиситемата, MAMS.BG си запазва правото да отмени поръчката или да удължи с до 3 работни дни срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя. 

MAMS.BG не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ в присъствието на куриера и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

  XVII. СПОРОВЕ

Ако Вие като Потребител считате, че правата Ви са били нарушени, можете да отправите оплакванията си до нас чрез е-mail: info@mams.bg. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

  XVIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни на Клиента се обработват от търговеца в качеството му на администратор на лични данни.
МАМС.БГ ЕООД
Седалище и адрес на управление: София, бул. Петко Ю. Тодоров  5.
МАМС.БГ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Предоставянето на Лични данни от Потребителя е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени Електронни услуги или сключване на Договор за покупко-продажба.
Личните данни на Потребителя, предоставени като част от Интернет магазина ще се обработват от MAMS.BG за конкретни цели, като част от индивидуалните формуляри на Интернет магазина
Потребителят има право да поиска поправяне и изтриване на личните си данни от своя профил в сайта.